ORGANIZÁCIA

PREHĽAD žiakov, tried a učiteľov v škole

Školský rok: 2017/2018

Riaditeľka školy: PhDr. Elena Macková

Zástupkyňa pre pedagogiku: Mgr. Eva Durajová

 

Trieda

Počet

Diev.

Chl.

Triedny učiteľ

Žiaci zo SZP

Individ. začl. žiaci

0.A

18

8

10

Mgr. Mária Frančeková

18

 

0. roč.

18

8

10

Tried v ročníku:1

18

 

I.A

22

12

10

Mgr. Katarína Kupčová

11

1

I.B

21

10

11

Mgr. Daniela Matejková

14

 

1. roč.

43

22

21

Tried v ročníku: 2

25

1

II.A

14

5

9

Mgr. Jana Bohunčáková

4

1

II.B

14

6

8

Ing. Viera Knappová

5

 

2. roč.

28

11

17

Tried v ročníku: 2

9

1

III.A

14

8

6

Mgr. Valéria Ďurašová

6

1

III.B

15

7

8

Mgr. Marta Kubová

6

 

3. roč.

29

15

14

Tried v ročníku: 2

12

1

IV.A

23

8

15

Mgr. Marianna Nahalková

8

1

4. roč.

23

8

15

Tried v ročníku: 1

8

1

V.A

26

11

15

Mgr. Zuzana Baranová

8

2

5. roč.

26

11

15

Tried v ročníku: 1

8

2

VI.A

21

10

11

Mgr. Katarína Mittermayerová

9

 

VI.B

20

9

11

RNDr. Anna Veselá

7

2

6. roč.

41

19

22

Tried v ročníku: 2

16

2

VII.A

26

11

15

Mgr. Alžbeta Havrančíková

6

1

7. roč.

26

11

15

Tried v ročníku: 1

6

1

VIII.A

19

10

9

Mgr. Janka Poradová

2

2

VIII.B

17

9

8

Mgr. Veronika Mervová

1

 

8. roč.

36

19

17

Tried v ročníku: 2

3

2

IX.A

14

6

8

Mgr. Magdaléna Ľuníková

0

 

9. roč.

14

6

8

Tried v ročníku: 1

0

 

1. stup

141

64

77

Tried na stupni: 8

72

4

2. stup

143

66

77

Tried na stupni: 7

33

7

Spolu

284

131

153

Tried v škole: 15

105

11

Učitelia bez triednictva: RNDr. Emília Rigdová, Ing. Peter Bodnár, Mgr. Ivana Kňazovická

Asistentka učiteľa: Božena Pačajová

Koordinátorka voľného času: Mgr. Magdaléna Ľuníková

Vychovávateľka ŠKD: Mgr. Veronika Bulavová

Spolu pedagogických zamestnancov: 21

 

 

Prevádzkoví zamestnanci

 

Jozefína Čekovská – personálna a mzdová referentka

Martina Milanová – ekonómka

Justína Štrbková – upratovačka

Veronika Kubalošová – upratovačka

Iveta Gigacová – upratovačka

Jaroslav Kičák - správca IKT (Správca počítačovej siete)

 

Ďalšie funkciev škole:

predseda ZO OZPŠaV: Mária Mezovská

výchovný poradca: RNDr. Emília Rigdová

žiacky parlament: Mgr. Magdaléna Ľuníková

koordinátor soc - pat. javov: Mgr. Janka Poradová

koordinátor environmentálnej výchovy a Zelenej školy: Mgr. Zuzana Baranová

koordinátorka Zdravej školy: Ing. Viera Knappová

koordinátor ČG: Mgr. Katarína Mittermayerová

kronikár školy: Ing. Viera Knappová

úrazové poistenie a evidencia úrazov: Jozefína Čekovská

 

 

3. Metodické orgány školy

 

MZ 0. – 4. ročník: vedúca – Mgr. Jana Bohunčáková

členovia: Božena Pačajová, Ing. Viera Knappová, Mgr. Veronika Bulavová, Mgr. Marta Kubová, Mgr. Valéria Ďurašová, Mgr. Mariana Nahalková, Mgr. Mária Frančeková, Mgr. Daniela Matejková, Mgr. Katarína Kupčová

 

PK jazykov: vedúca – Mgr. Katarína Mittermayerová

členovia: Mgr. Magdaléna Ľuníková, Mgr. Janka Poradová, Mgr. Veronika Mervová, Mgr. Zuzana Baranová, PhDr. Elena Macková,

Mgr. Ivana Kňazovická, Mgr. Matúš Žoldák, Mgr. Valéria Ďurašová

 

PK spoločensko - vedných a výchovných predmetov: vedúca Mgr. Janka Poradová

členovia: Mgr. Katarína Mittermayerová, Mgr. Magdaléna Ľuníková, Mgr. Alžbeta Havrančíková, Mgr. Pavol Kadučák, Ing. Peter Bodnár

 

PK prírodovedných predmetov: vedúca RNDr. Anna Veselá

členovia: Mgr. Alžbeta Havrančíková, Mgr.Eva Durajová, RNDr. Emília Rigdová, Mgr. Zuzana Baranová, Ing. Peter Bodnár

 

 

Ďalšie poradné orgány riaditeľky:

 

Porada riaditeľky:

Mgr. E. Durajová, ped. zást.

Oľga Fendeková, zást. pre MŠ

Mária Janíková, ved ŠJ

Martina Milanová, ekonómka

 

Gremiálna porada:

Mgr. Eva Durajová, zástupkyňa pre pedagogiku

Oľga Fendeková, zástupkyňa pre MŠ

vedúci MZ a PK

 

 

Zloženie Rady školy a Rodičovskej rady

Rada školy

 

Predseda: Mgr. Katarína Fedorová - nominant zriaďavateľa

Členovia:

RNDr. Emília Rigdová – pedagogický zamestnanec ZŠ

Mária Kupčová – pedagogický zamestnanec MŠ

Mária Mezovská – nepedagogický zamestnanec ZŠ s MŠ

Mária Ďurašová – rodič MŠ

Marcel Misál - rodič ZŠ

Zuzana Vernarecová – rodič ZŠ

Stanislava Géciová – rodič MŠ

Mgr. Slavomír Kopáč – nominant zriaďovateľa

Mgr. Jana Smolárová – nominant zriaďovateľa

Jaroslav Géci – nominant zriaďovateľa

 

 

Správcovia kabinetov

 

Kabinet

Správca

Žiacka knižnica

Mgr. Jana Bohunčáková

Občianska náuka

Mgr. Magdaléna Ľuniková

AVIZ

Jaroslav Kičák

HIM

Martina Milanová

Chémia

RNDr. Anna Veselá

Slovenský jazyk

Mgr. Katarína Mittermayerová

Zemepis

Mgr. Eva Durajová

Matematika

RNDr. Emília Rigdová

Dejepis

Mgr. Janka Poradová

Biológia

Mgr. Zuzana Baranová

Cudzí jazyk

Mgr. Janka Poradová

Sklad náradia

Ing. Peter Bodnár

Sklad učebníc

Jozefína Čekovská

Telesná výchova

Mgr. Alžbeta Havrančíková

Fyzika

Ing. Peter Bodnár

Hudobná výchova

Mgr. Mária Frančeková

1. - 2.

Mgr. Marta Kubová

3. - 4.

Mgr. Katarína Kupčová

Učiteľská knižnica

Mgr. Valéria Ďurašová

Vnút. zariad. školy

Mária Milanová - ekonómka

Náboženská výchova

Mgr. Janka Poradová

IKT (Informačné a komunikačné technológie)

Jaroslav Kičák

OU CUJ

Mgr. Zuzana Baranová

OU IKT 1

Ing. Peter Bodnár

OU IKT 2

Ing. Peter Bodnár

 

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2017/2018

 

 

 

Posledný deň

 

Začiatok

Prázdniny

vyučovania pred

Termín prázdnin

vyučovania po

 

 

 

začiatkom prázdnin

 

prázdninách

jesenné

 

27. október 2017

30. október –

2. november 2017

 

(piatok)

31. október 2017

(štvrtok)

 

 

 

vianočné

22. december 2017

23. december 2017

8. január 2018

(piatok)

5. január 2018

(pondelok)

 

 

 

polročné

 

1. február 2018

2. február 2018

5. február 2018

 

(štvrtok)

(piatok)

(pondelok)

 

 

 

 

 

Banskobystrický

16. február 2018

19. február –

26. február 2018

 

 

kraj, Žilinský kraj,

 

 

(piatok)

23. február 2018

(pondelok)

 

 

Trenčiansky kraj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jarné

 

Košický kraj,

23. február 2018

26. február –

5. marec 2018

 

Prešovský kraj

(piatok)

2. marec 2018

(pondelok)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bratislavský kraj,

2. marec 2018

5. marec –

12. marec 2018

 

 

Nitriansky kraj

 

 

(piatok)

9. marec 2018

(pondelok)

 

 

Trnavský kraj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

veľkonočné

28. marec 2018

29. marec –

4. apríl 2018

(streda)

3. apríl 2018

(streda)

 

 

 

letné

29. jún 2018

(piatok)

2. júl –

31. august 2018

3. september 2018

(pondelok)

 


spravca.zslt@gmail.com
O škole
Projekty
TOPlist
Na stiahnutie
Školské zariadenia