O škole
Projekty
TOPlist
Na stiahnutie
Školské zariadenia

spravca.zslt@gmail.com
Sférické kino - mobilné planetárium

V dňoch 26.  a 27.  novembra zavítalo do našej školy digitálne sférické kino umožňujúce filmový pohľad v uhle 360°, vďaka ktorému prinieslo všetkým žiakom našej školy veľmi efektné vizuálne predstavenia.

Zámerom sférického kina je hravou a zábavnou formou prispievať k popularizácii vzdelania v oblasti astronomických a prírodných vied,v oblasti výskumu vesmíru a neživej prírody, ale aj záujem o jej aktívnu ochranu.

Ide nielen o výukové a dokumentárne filmy, ale aj o čisto zábavnú atraktívnu show s 3D efektom. Táto prenosná planetárna kupola slúži ako premietacie plátno, ktoré umožňuje divákom počas krátkej chvíle demonštrovať  podmorský svet, možnosť vzniku života bez fotosyntézy, vznik teleskopu, lety do vesmíru či robotické vozidlá na povrchu planéty Mars. Žiaci sa vcítili do kože kozmonauta a predstavovali si, aké je to byť v stave bez tiaže alebo ako z perspektívy človeka prechádzajúceho sa po Mesiaci vyzerá v diaľke planéta Zem.

Sférické kino bolo pre všetkých veľkým obohatením. Žiaci získali veľa nových poznatkov poučnou, ale aj zábavnou formou v pohodlí našej školy.

                                                                                                                                                                              Mgr. Katarína Kupčová

fotogaléria
Malý majster


V utorok 13. 11. 2018 sa uskutočnila pre žiakov - chlapcov nultého, prvého a druhého ročníka súťaž „Malý majster“. Chlapci si zmerali sily v zručnosti, rýchlosti a šikovnosti.  Súťažili v štyroch disciplínach: zatĺkanie klincov, puzzle -  pracovné nástroje, šnurovanie topánok a stavba veže z kociek.

Výsledky súťaže:

0. a 1. ročník
1. miesto: Miroslav Kormaňoš 1. B
2. miesto: Pavol Burda 1. B
3. miesto: Radoslav Pačaj 0. A

2. ročník
1. miesto:  Patrik Puška 2. B
2. miesto:  Stanislav Malík 2. A
3. miesto:  Andrej Ďurica 2. B

Všetci umiestnení chlapci boli odmenení vecnými cenami. Ostatní „majstri“ dostali malú sladkú odmenu.

                                                                                                                                                                             Mgr. Daniela Matejková

fotogaléria
IT SHOW

Dňa 9. 11. 2018 sa žiaci VIII. A triedy našej školy zúčastnili výstavy IT SHOW v Košiciach. Videli nové trendy v IT technike , odpovedali na zadané otázky a nakoniec sme spomedzi 38 škôl vyhrali druhú cenu - farebnú tlačiareň. Žiaci povyhrávali aj rôzne malé ceny.

                                                                                                                                                                                 Mgr. Alena Repaská

fotogaléria
Záložka do knihy spája školy

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knižnica JiříhoMahena v Brne aj v tomto roku vyhlásili k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2018 -  9 ročník česko-slovenského projektu pre základné školy a osemročné gymnáziá Záložka do knihy spája školy na tému Rozprávky, bájky, povestí a príbehy nepoznajú hranice.

Naša škola sa rada zapojila do tohto motivujúceho projektu na podporu čítania. Žiaci na I. stupni sazamerali na výrobu záložiek, ktoré väčšinou niesli tému zvieracích rozprávok a bájok, ale aj ľudových a autorských rozprávok. Prečítali a vypočuli si hlavne bájky „Lev a myš, O smädnej vrane, Zajac a korytnačka“ od známeho bájkara Ezopa.

Výrobe záložiek predchádzalo spoločné čítanie príbehov a rozprávanie sa o známych rozprávkach a o obľúbenosti týchto postavičiek. Na tvorbu záložiek využili hodiny literárnej výchovy, výtvarnej výchovy, prácu v školskom klube detí. Zaujímavou aktivitou a spríjemnením bola beseda so žiakmi o knihe „Povesti a historky z Liptovskej Tepličky“ a návšteva školskej knižnice.

Žiaci na hodinách pracovali spontánne, samostatne, tvorivo. Prekvapili nás svojimi nápadmi i výsledkami. Boli to príjemne prežité chvíle pre všetkých.

Projekt bol pre nás veľkým obohatením.

Partnerskou školou bola pridelená obec Suchá nad Parnou, s ktorou sme si vymenili záložky a rôzne propagačné materiály zo školy a obce.

                                                                                                                                                                              Mgr. Katarína Kupčová

fotogaléria
Október - mesiac úcty k starším


            „Úcta k starobe je vážením si seba samého, lebo aj nás raz čaká čas odkvitania...“

V mesiaci október každoročne akosi viac cítime, že s pribúdajúcimi farbami jesene sa viac zamýšľame aj nad jeseňou nášho ľudského života. Október nám pripomína jednu z najvzácnejších cností, ktorou je úcta k starším. Úcta k tým, ktorí tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie. Úcta k tým, ktorí sa každý deň vzdávali radostí, ktoré im život ponúkal, aby urobili šťastnými nás, ich deti. Aj tento rok si pre nich naši žiaci pripravili kultúrny program. V stredu 24. októbra 2018 potešili všetkých prítomných básničkami, pesničkami i tancom. Dúfame, že všetci starí rodičia si odniesli pekný zážitok z vystúpenia svojich vnúčat.

Prajeme Vám pevné zdravie a ešte dlhú slnečnú jeseň života!

                                                                                                                                                                             Mgr. Daniela Matejková

fotogaléria
Týždeň mlieka a mliečnych výrobkov - vyhodnotenie

V dňoch 15. októbra až 19. októbra 2018 prebehol na našej škole „Týždeň mlieka a mliečnych výrobkov“ na podporu konzumácie mlieka a produktov z mlieka.

Naši vyučujúci aj žiaci na 1. stupni sa k tejto problematike postavili aktívne a zodpovedne. Počas celého týždňa sa žiaci snažili nosiť zdravú mliečnu desiatu a robili si o tom štatistiku v rámci jednotlivých tried. Zastúpenie mliečnej desiaty na prvom stupni bolo v priemere na 46,35 %. Okrem toho prebiehali v triedach a v ŠKD aj rôzne iné aktivity na tému „mlieko“. V ŠKD sa deti zapojili do mliečneho kvízu, zahrali sa pexeso - krava, ovca, koza, mlieko, maľovali mozaikovú kravičku a absolvovali aj mliečnu ochutnávku. V triedach prvého stupňa si žiaci pozreli prezentácie Mlieko a mliečne výrobky a Čo všetko sa z mlieka vyrába. Na túto tému prebehli rozhovory, učili sa básne, vytvorili výtvarné „Mliečne kráľovstvo“, plagát - Kravička, obohatili si slovnú zásobu tvorením slov v programe Word, kreslili mliečne výrobky v programe Tux Paint, spracovali mliečnu tematiku výtvarne, vytvárali verše, rýmy a príbehy a nechýbala ani ochutnávka mlieka a syrových korbáčikov. Na druhom stupni žiaci riešili matematické úlohy s mliečnou tematikou.

Dúfame, že aktivity tohto týždňa povzbudili našich žiakov, aby sa aktívne podieľali na svojom zdravom vývine.

                                                                                                                                                                                  Ing. Knappová Viera
Týždeň mlieka a mliečnych výrobkov

V rámci výchovy k zdravému životnému štýlu  sme aj tento rok na našej škole pripravili „Týždeň mlieka a mliečnych výrobkov “, ktorý prebehne v dňoch 15. októbra až 19. októbra 2018.Je to spôsob, ako upozorniť na dôležitosť pitia mlieka v školách a na jeho zdravotné prínosy pre rastúce deti.Lekári a špecialisti na výživu zdôrazňujú, že mlieko obsahuje výživné a stavebné látky nevyhnutné pre stavbu tela a rast v detskom veku človeka. Okrem bielkovín, mliečneho cukru a vitamínov je významnou zložkou mlieka aj 14 minerálnych látok, spomedzi ktorých sú najdôležitejšími vápnik a fosfor. Obidva prvky sú v ľudskej výžive nenahraditeľné pri tvorbe kostí a zubov. Veríme, že mliečne výrobky sú každodennou súčasťoujedálnička našich žiakov. Pokúsme sa tento týždeň podporiť konzumáciu mliečnych produktov, čím nepochybne prispejeme k zdravému vývinu detského organizmu.

                                                                                                                                                                                  Ing. Knappová Viera
Máša a medveď


V jedno slnečné piatkové ráno 28.9. 2018 nás navštívila Máša a medveď so svojím cirkusovým predstavením pre žiakov prvého a druhého stupňa. Ich čísla nielen pobavili, ale aj prispeli k výchove našich žiakov. Predviedli sa s akrobatickými a kúzelníckymi kreáciami, ktoré vyčarovali úsmev na tvárach detí a obohatili nás v medziľudských vzťahoch. Hravou a pútavou formou obohatili vyučovací proces.

                                                                                                                                                                                   Mgr. Marta Kubová

fotogaléria
Zbierka“ Biela pastelka“ 21.09.2018

Za svet, v ktorom by kvetov lásky rozkvitlo viac než dosť...

Dňa 21.9.2018 prebehla v našej škole  a v obci dobrovoľná zbierka   „Biela pastelka: “Je to  verejná zbierka, ktorá aj vďaka Vašej pomoci zlepšuje život nevidiacim a  slabozrakým Slovenska (ÚNSS). Do zbierky sa zapojili žiaci 1. a  2. stupňa, zbor pedagógov a miestne inštitúcie v obci  dobrovoľným príspevkom. Dobrovoľníčky, ktoré sa zúčastnili  na zbierke K. Nahalková 9.A, M. Vrábeľová 1.A. Ďakujeme všetkým darcom.

                                                                                                                                                                                   Mgr. Marta Kubová

fotogaléria
Účelové cvičenie - 2. stupeň


Dňa 04. septembra sa uskutočnilo účelové cvičenie žiakov 2. stupňa. Počasie zmenilo pôvodnú trasu a plnenie úloh na stanovištiach v prekrásnej prírode Liptovskej Tepličky na vrchu Grapa. Po pochodovej časti účelového cvičenia (viď video) sa disciplíny praktickej časti (zdravotná príprava, civilná ochrana - PIO, evakuačná batožina, varovné signály - pohyb a pobyt v prírode) plnili v okolí školy. Po splnení daných úloh a vyhodnotení bolo účelové cvičenie ukončené.

                                                                                                                                                                        Mgr. Alžbeta Havrančíková
Cvičenia v prírode pre 1. stupeň


Ani sme sa nenazdali a prázdniny sa skončili. Už sú z nás opäť školáci. V utorok 4. septembra 2018 sme mali aj prvú akciu - Cvičenia v prírode. Všetci sme sa spoločne presunuli na futbalové ihrisko, na ktorom boli pre nás pripravené rôzne stanovištia. Každá trieda plnila tieto  zábavné športové disciplíny: hod loptou na cieľ, slalom dvojíc, siláci, ostrovy, šplh, račia chôdza a skok vo vreci. Cieľom bolo osvojiť si základy správneho pohybu v teréne, rozvíjanie telesnej zdatnosti, pohybovej výkonnosti a samostatnosti pri prekonávaní prekážok. Za plnenie disciplín získavala celá trieda určitý počet bodov.  Najviac bodov získala 3. A trieda, ktorá na konci súťaží bola odmenená malou číselnou odmenou.
Za pomoc pri organizovaní športových disciplín ďakujem pani učiteľkám 1. stupňa.

                                                                                                                                                                             Mgr. Daniela Matejková

fotogaléria