OZNAMY


Pozor rodičia neprehliadnite - kyberšikana!!!


Nový email školy: riaditel.zslt@gmail.com
O škole
Projekty
TOPlist
Na stiahnutie
Školské zariadenia

spravca.zslt@gmail.com
Zlaté Vianoce

Rozprávková atmosféra školského vianočného programu nás už tradične obklopuje rok čo rok. Vždy sa na ňu tešíme ako na niečo neopakovateľné, výnimočné a radostné. Aj tento rok sme sa naladili sviatočne - prostredníctvom kolied, piesní, tanca a vianočných scénok.

Dňa 21.12.2017 sa totiž v spoločenskom dome uskutočnil vianočný program s názvom Zlaté Vianoce, ktorý organizovali tohtoroční deviataci v spolupráci s triednou učiteľkou. Do programu sa zapojili aj iné triedy druhého stupňa ZŠ, ktoré tiež prispeli k navodeniu vianočnej atmosféry. Deviataci pripravili pre ostatných žiakov súťaže, pri ktorých mohli vyhrať sladkú odmenu. Malým darčekom obdarovali aj učiteľov. Za všetko im veľmi pekne ďakujeme.

                                                                                                                                                                          Mgr. Magdaléna Ľuníková

fotogaléria
Školské kolo Pytagoriády

V dňoch 13.  a 14.  decembra  2017 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo Pytagoriády žiakov 3. - 8. ročníka.  Súťaž spočíva v riešení 15 úloh v časovom limite maximálne 60 minút, ktorých náročnosť neprevyšuje školské úlohy. Výsledky za jednotlivé súťažné kategórie:

3. ročník:
1. miesto - N. Kopáč
2. miesto - J. Fendek
3. miesto - P. Sitiariková

4. ročník:
1. miesto - L. Štrbka
2. miesto - M. Milan
3. miesto - M. Misál, T. Géci

5. ročník:
1. miesto - M. Bulava
2. miesto - N. Kontrišová
3. miesto - A. Pačaj, E. Michalica

6. ročník:
1. miesto - K. Smolárová
2. miesto - J. Krišťák
3. miesto - T. Gnojčáková, A. Dunajská

7. ročník:
1. miesto - J. Mezovský
2. miesto - N. Misálová
3. miesto - D. Mucha, T. Švagerko

8. ročník:
1. miesto - J. Gnojčák
2. miesto -  M. Mezovská
3. miesto - P. Ďuraš

Do okresného kola postupuje z každej kategórie jeden žiak. Postupujúcim žiakom blahoželáme a prajeme veľa úspechov pri riešení ďalších matematických úloh.

                                                                                                                                                                                  RNDr. Anna Veselá
Olympiáda v nemeckom jazyku


V pondelok 18. decembra sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku, v ktorom si žiaci 7. - 9. ročníka preverili znalosti z nemčiny. V písomnej časti olympiády sa zamerali na slovnú zásobu a gramatiku, v ústnej časti predviedli svoje komunikačné schopnosti. Víťazke i ostatným súťažiacim prajeme veľa ďalších úspechov!

1. miesto - Sára Kováčová, 8.B
2. miesto - Sebastián Koreň, 9.A
3. miesto - Natália Muchová, 8.B

                                                                                                                                                                    Mgr. Katarína Mittermayerová

fotogaléria
Dejepisná olympiáda


19. decembra 2017sa uskutočnilo školské kolo Dejepisnej olympiády. Zúčastnilo sa ho 7žiakov 6. - 9. ročníka. Školské kolo sa uskutočnilo formou testu, ktorý sa skladal z vybraného učiva dejepisu jednotlivých ročníkov, z monotematického celku pre žiakov 8. a 9. ročníka Totalitné diktatúry medzi dvoma svetovými vojnami a pre žiakov 6. a 7. ročníka Staroveké Gréckoa z regionálnej histórie. Žiaci mohli získať maximálny počet 100bodov. Do okresného kola mali možnosť postúpiť prví dvaja žiaci z každej kategórie, ktorí boli úspešnými riešiteľmi, teda získali minimálne 60 bodov. V tomto prípade sa to podarilo iba jednému žiakovi, ktorý nás bude reprezentovať na okresnom kole. Ide o žiaka 8. ročníka  Daniela Ďuricu (8.B), ktorý získal rovných 60 bodov. K postupu mu blahoželáme a prajeme veľa úspechov na okresnom kole.

                                                                                                                                                                                Mgr. Janka Poradová
Vianočné pozdravy

V záujme prezentácie spoločnej práce základnej školy a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR  žiaci prvého stupňa ZŠ a školský klub vytvorili vianočno-novoročné pozdravy. Tie budú rozoslané partnerom rezortu školstva po celom svete.

Mgr. Marianna Nahalková

fotogaléria
Biblická olympiáda


V dňoch 11 - 15. decembra 2017 prebehli triedne kolá Biblickej olympiády, ktorých sa mali možnosť zúčastniť žiaci 6. - 9. ročníka. Účasť na triednych kolách v jednotlivých triedach vyzerala nasledovne:
6.A - 17 žiakov
6.B - 16 žiakov
7.A - 20 žiakov
8.A - 18 žiakov
8.B - 17 žiakov
9.A - 9 žiakov

Žiaci absolvovali test, ktorý mal preveriť ich všeobecné vedomosti z Biblie. V teste odpovedali na 15 otázok, pričom na postup do školského kola bolo potrebné získať nadpolovičnú väčšinu bodov, minimálne 8.

Do školského kola postúpili 18 žiaci, menovite:
6.A - Martin Fendek (8b),Bibiána Graňáková (9b), Matúš Červenka (9b), Antónia Dunajská (10b), Daniel Smolár (10b), Patrik Matejkov (10b), Katarína Smolárová (12b), Alexandra Bulavová (12b), Natália Misálová (10b)
6.B - Timea Dudová (8b), Katarína Koreňová (9b), Romana Vernarecová (9b), Tatiana Gnojčáková (12b)
7.A - Daniel Mucha (9b), Peter Fendek (9b), Natália Misálová (10b)
8.B - Daniel Ďurica (10b), Alexandra Koreňová (8b), Kristián Šramel (10b)

Všetkým, ktorí sa triednych kôl zúčastnili ďakujeme a postupujúcim prajeme veľa úspechov v školskom kole!

                                                                                                                                                                                Mgr. Janka Poradová
Mikuláš v škole

Mikuláš neobišiel ani našu školu. V doprovode anjelov rozdával darčeky deťom vo všetkých triedach základnej  a materskej školy.  Ak keď chýbal čert, deti boli poslušné a v každej triede predviedli krátky kultúrny program. Veríme, že Mikuláš navštívi našu školu aj v nasledujúcom roku.

Ďakujeme Mikuláš.

                                                                                                                                                                                          Jaroslav Kičák

fotogaléria
Šaliansky Maťko

Dňa 7.12. 2017 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Šaliansky Maťko pre žiakov 2. a 3. ročníka. Žiaci súťažili v prednese slovenských povestí v rozsahu 6 minút. Súťaže sa zúčastnilo 15 súťažiacich. Hodnotil sa  výber textu, dramatizácia, výslovnosť, mimojazykové prostriedky. Hosťom súťaže bol aj starosta obce Mgr. Slavomír Kopáč, ktorý si pozorne vypočul všetkých súťažiacich, ocenil výber textov, kvalitnú prípravu žiakov a zvládnutie i dlhších textov.

I. kategória - žiaci 2. - 3. ročníka
1. Martin Milan 3. B
2.  Alexander E. Kopáč 3. A                     
3. Michaela Sedláková  2. A, Peter Nahalka  2. B

Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v okresnom kole!

                                                                                                                                                                                   Mgr. Marta Kubová

fotogaléria
Červené stužky

V rámci kampane Červené stužky uskutočnila v novembri p. uč. Mgr. Magdaléna Ľuníková v rámci predmetu občianska náuka v 8. a 9. ročníku vyučovacie  hodiny na tému Obchodovanie s ľuďmi. Podľa odhadov medzinárodných organizácií sa ročne stáva obeťami obchodovania s ľuďmi  na celom svete približne 700 tisíc až 2 milióny osôb. Neustále pribúdajú jeho nové formy - čo okrem iného sťažuje prácu polície a vyšetrovanie prípadov. V boji proti tomuto zločinu má veľký význam práve prevencia.Vďaka týmto vyučovacím hodinám sa žiaci mali možnosť bližšie dozvedieť o problematike obchodovania s ľuďmi, jeho mechanizme, technikách a spôsobe fungovania obchodníkov, ale aj o tom, kto sa najčastejšie stáva ich obeťou.
Kampaň Červené stužky, do ktorej sme sa oficiálne zapojili vyvrcholila 1. decembra. Červené stužky sú symbolom solidarity boja proti chorobe AIDS. Stužku navrhli členovia dobročinnej organizácie Visual AIDS v New Yorku v roku 1991 ako spomienku na tých, ktorí už tejto chorobe podľahli. Červená farba bola vybraná ako symbol života a krvi. Našu solidaritu v boji s touto chorobou sme vyjadrili na našej škole rozdávaním a nosením červených stužiek.Do akcie sa zapojili žiaci II. stupňa i učitelia.

                                                                                                                                                                                Mgr. Janka Poradová

fotogaléria
Informatický bobor 2017/18

V dňoch 6. až 13. novembra 2017 prebehol už 11. ročník  on-line súťaže iBobor. V troch kategóriách súťažili aj žiaci našej školy, ktorí on-line riešili ľahké, stredne náročné aj ťažké úlohy. Dňa 8. novembra súťažili Bobríci - žiaci štvrtého a piateho ročníka,  9. novembra  Benjamíni - žiaci šiesteho a siedmeho ročníka a v náhradnom termíne 16. novembra Kadeti - žiaci 8. ročníka.
Hlavným cieľom súťaže bolo podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie informačných a komunikačných technológií a posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor.

Úspešní  riešitelia:
kategória Bobríci:
Matúš Bulava  5.A
Patrik Fendek  5.A
Lukáš Štrbka 4.A

kategória Kadeti:
Mária Mezovská 8.B
Monika Vernarecová 8.B
                                     
                                                                                                                                                                                  RNDr. Anna Veselá

fotogaléria
Šaliansky Maťko

Tento rok neprišiel do Liptovskej Tepličky na bielom koni Martin, ale Maťko. Presnejšie - Šaliansky Maťko, súťaž v prednese povestí. Školské kolo sa konalo v pondelok 4.12. 2017. Porota v zložení Mgr. K. Mittermayerová, Mgr. V. Mervová a Mgr. M. Kubová si pozorne vypočula výkony všetkých 11 súťažiacich a napokon rozhodla o nasledovnom poradí:

II. kategória (4. - 5. ročník)
1. miesto: Tomáš Géci, 4.A
2. miesto: Matúš Milan, 4.A
3. miesto: Lenka Milanová, 5.A a Dominika Fendeková, 5.A

III. kategória (6. - 7. ročník)
1. miesto: Jakub Mezovský, 7.A
2. miesto: Katarína Smolárová, 6.A
3. miesto: Soňa Mešťanová, 7.A a Alexandra Sýkorová, 6.B
Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v okresnom kole!

                                                                                                                                                                    Mgr. Katarína Mittermayerová

fotogaléria
Malý majster

Dňa 30.11. 2017 sa uskutočnila pre žiakov - chlapcov nultého, prvého a druhého ročníka súťaž „Malý majster“. Súťaže sa zúčastnilo 33 chlapcov. Chlapci si zmerali sily v zručnosti, rýchlosti a šikovnosti.  Súťažili v štyroch disciplínach: zatĺkanie klincov, puzzle -  pracovné nástroje, šnurovanie topánok a stavba veže z kociek.

Výsledky súťaže:

0. a 1. ročník
1. miesto:Bruno Ferenc 1.B
2. miesto:Martin Keďuch 1.A
3. miesto:Dávid Ferenc 1.B

2. ročník

1. miesto:  Peter Nahalka 2.B
2. miesto:  Peter Nagy  2.A
3. miesto:  Adrián Sýkora 2.A

Všetci umiestnení chlapci boli odmenení vecnými cenami. Ostatní „majstri“ dostali drobnú odmenu.

                                                                                                                                                                             Mgr. Daniela Matejková

fotogaléria
Olympiáda z anglického jazyka

V mesiaci november sa na našej škole uskutočnila Olympiáda z anglického jazyka. Pozostávala z dvoch častí - písomnej a ústnej. Písomná časť sa konala dňa 14.11. a ústna 24.11. Olympiády sa zúčastnilo 15 žiakov šiesteho, siedmeho a ôsmeho ročníka, ktorí si preverili svoje vedomosti a komunikačné zručnosti v dvoch kategóriách. Celkovým víťazom olympiády sa stala Patrícia Smolárová zo 7.A, ktorá postupuje do okresného kola.
Srdečne blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov.


                                                                                                                                                                              Mgr. Ivana Kňazovická

fotogaléria
MÁTE RADI SLOVENSKÝ REALIZMUS?


Dňa 20.11.2017 sa ôsmaci a deviataci našej školy vybrali na exkurziu. Prvá zastávka bola v pamätnom dome Martina Kukučína, kde si žiaci zopakovali vedomosti, ktoré nazbierali z minulých rokov. Tiež sa tam dozvedeli množstvo nových a zaujímavých informácii. Po prehliadke domu sa žiaci išli pozrieť na sochu Martina Kukučína, ktorá stála vedľa jeho domu. Potom nasadli do autobusu, ktorý ich doviezol do múzea P.O.Hviezdoslava. Najskôr si všetci posadali do veľkej miestnosti. Dozvedeli sa tam zaujímavé informácie o jeho živote. Pozreli si  dokument o jeho dielach a detstve. Keď skončil dokument, žiaci si mohli pozrieť všetky miestnosti, v ktorých boli rôzne fotografie, jeho diela či kroje z rodnej obce autora.  Z múzea šli žiaci na cintorín, ktorý bol však zavretý.
Táto exkurzia mala žiakov oboznámiť s najznámejšími autormi slovenského realizmu. Bol to veľmi dobrý a zaujímavý zážitok. Žiaci skonštatovali , že je dobré ísť aspoň raz za školský rok na takúto exkurziu, pretože sa viac naučia, proste, je to zaujímavejšie, ako sedieť v škole na stoličke. Ak máte radi slovenský realizmus, určite neváhajte a navštívte tieto miesta.

                                                                                                                                                                               Petra Smolárová, 8. A

fotogaléria
Projekt „Záložka do knihy spája školy“


Už tradične v jesennom období prebieha česko-slovenský projekt „Záložka do knihy spája školy“, ktorý je zameraný na nadviazanie kontaktov medzi školami a podporu čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh.   Do tohtoročného 8. ročníka projektu  sa zapojilo 1 134 škôl s celkovým počtom 138 248 žiakov, medzi nimi aj naša škola. V priebehu októbra vyrábali žiaci 1. stupňa rôznou technikou záložky na tému „Tajuplný svet knižných príbehov“. Výroba záložiek bola doplnená čitateľskými aktivitami zameranými na spoznávanie  Česka: počúvanie rozprávok v českom jazyku, čítanie krátkych básní v češtine, oboznámenie sa s českou hymnou, štátnou vlajkou, štátnym znakom a mapou ČR. Záložky sme poslali do Základní školy a mateřské školy v obci Vřesina v okrese Ostrava-město, ktorá bola našou partnerskou školou. Zároveň sme od žiakov zo spomínanej školy dostali ich záložky, ktoré nám urobili radosť a určite ich budeme používať pri čítaní.

                                                                                                                                                                            Mgr. Jana Bohunčáková 

fotogaléria
Kampaň Červené stužky

Aj v tomto školskom roku v septembri sa naša škola už po druhýkrát  oficiálne zapojila do kampane Červené stužky. V tomto roku sa koná už 11. ročník tejto  celoslovenskej kampane.V rámci tejto kampane sme sa opäť aj v tomto roku zaviazali uskutočniť určité aktivity, o ktorých budeme priebežne informovať. V mesiaci október sme uskutočnili prvú sériu týchto aktivít. Žiakom 7. ročníka bol premietnutý dokumentárny film ANJELI.Film sa odohráva sa na Misii sv. Jána v Barbertone, ktorá sa nachádza v Juhoafrickej Republike. Misia bola otvorená v januári 1989 a nachádza sa tu škola, škôlka, Centrum pre chorých na AIDS pre deti i dospelých, kostola tiež na pozemku žije niekoľko rodín a mladých ľudí, ktorí buď na misii pracujú, alebo tu žijú preto, lebo nemajú kam odísť. V súčasnosti tu na misii pôsobí aj slovenská sestra Františka Olexová. Sestra Františka Olexová, ktorá pochádza z Námestova, je hlavnou protagonistkou filmu ANJELI. V súčasnosti pre sestry na misii je najaktuálnejšia služba pre chorých na AIDS. Film hovorí o službe chorým na AIDS a poukazuje na nebezpečenstvo AIDS pre Afriku a súčasný svet. Žiaci 8. ročníka absolvovali kvíz o kampani Červené stužky. V ňom preukázali svoje vedomosti o tejto kampani. Fakty a informácie, ktoré boli žiakom nejasné si po kvíze prediskutovali a objasnili s koordinátorkou sociálno-patologických javov  na škole Mgr. Jankou Poradovou.
Žiakom 9. ročníka bol v rámci tejto kampane premietnutý dokumentárny film PRÍBEHY ANJELOV, ktorý je voľným pokračovaním vyššie spomínaného filmu Anjeli. Je to film odeťoch z Juhoafrickej republiky, o ich problémoch spôsobených ochorením AIDS a o snoch, ktorých sa i napriek nemu nevzdávajú.

                                                                                                                                                                                Mgr. Janka Poradová
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry


Dňa 19. 10. 2017 sa na našej škole uskutočnila Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry. Olympiády sa zúčastnilo deväť žiakov ôsmeho a deviateho ročníka, ktorí si preverili vedomosti, čitateľské zručnosti a rečnícke schopnosti.

Víťazi olympiády:
1.miesto: Slavomír Smolár 8.A
2.miesto: Maroš Oravec 8. A
3.miesto: Ema Mlynárová 8.B

Víťazom srdečne blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov.

                                                                                                                                                                              Mgr. Veronika Mervová
Účelové cvičenie v prírode

Za slnečného počasia sa v pondelok 16.10.2017 uskutočnilo účelové cvičenie žiakov druhého stupňa. Pochod viedol  čarovnou prírodou náučného chodníka až po vykosenú lúku pod Kráľovou hoľou. Práve tu si začali jednotlivé družstvá plniť úlohy na stanovištiach. Žiaci ukázali svoje poznatky v týchto praktických disciplínach: zdravotná príprava, pobyt a pohyb v prírode, civilná ochrana - evakuačná batožina, IPO. Riešili tiež testy z oblasti zdravotnej prípravy, civilnej ochrany, ochrany pred požiarmi a dopravnej výchovy. Za splnenie jednotlivých úloh dostalo družstvo určitý počet bodov. Najviac bodov v hodnotení družstiev dosiahla 2. skupina 5. A triedy s počtom 82 bodov. Najrýchlejší čas v disciplíne fyzickej zdatnosti žiakov dosiahol žiak 8. B triedy, Tobias Paračka /1:40 min./. Triedou s najvyššou športovou výkonnosťou sa v kategórii 5. - 7. ročník stala trieda 6. B a v kategórii 8. - 9. ročník trieda 8. A. Blahoželáme!

                                                                                                                                                                        Mgr. Alžbeta Havrančíková

fotogaléria
Týždeň ovocia a zeleniny


Pri príležitosti Medzinárodného dňa výživy sme v týždni od 16. 10. do 20.10. 2017 na našej škole vyhlásili „Týždeň ovocia a zeleniny“ pre zlepšenie stravovacích návykov našich žiakov. Počas celého týždňa si jednotlivé triedy zaznamenávali, koľko ovocia a zeleniny skonzumovali na desiatu. Najlepšie obstáli žiaci 9. A triedy, ktorí mali v tomto týždni zastúpenie ovocnej alebo zeleninovej desiaty podľa svojich záznamov až na 83 %. V poradí druhí najlepší boli žiaci 2. A triedy s 57 % a tretí sa umiestnili žiaci 1. A triedy s 54 %.Okrem ovocnej a zeleninovej desiaty sa žiaci počas týždňa venovali aj iným aktivitám, zameraným na zdravý životný štýl, ako je napr. ochutnávka zeleniny a ovocia, prípadne výtvarné spracovanie tematiky ovocia a zeleniny. Tieto činnosti veľmi zanietene realizovali  naši najmladší žiaci z nultého a prvého ročníka. Je potešiteľné, že v porovnaní s minulým školským rokom je zastúpenie ovocnej alebo zeleninovej desiaty v rámci školy vyššie a činí v priemere 46 %.

                                                                                                                                                                                  Ing. Viera Knappová

fotogaléria
Rodičia čítajú deťom

Pri  príležitosti  Medzinárodného  dňa  školských  knižníc  sa  v  pondelok 23. 10. 2017 v  našej  škole  uskutočnilo  podujatie  „Rodičia čítajú deťom“,  ktorého cieľom bolo prispieť k formovaniu dobrého vzťahu žiakov k čítaniu a ku knihám. Na hodiny slovenského jazyka a literatúry boli pozvaní rodičia, aby žiakom čítali. Výber textov súvisel s osobnosťou Milana Rastislava Štefánika. Potešilo nás, že rodičia prejavili záujem o spoluprácu pri organizovaní spomínaného podujatia. Prostredníctvom ich čítania si žiaci obohatili svoje poznatky o Štefánikovi a vypočuli si básne, ktoré boli napísané na jeho počesť.
Rodičom, ktorí prišli žiakom čítať, ďakujeme za záujem podieľať sa na aktivitách podporujúcich čítanie.

                                                                                                                                                                            Mgr. Jana Bohunčáková

fotogaléria
Plavecký výcvik


V dňoch 3.10.2017 - 18.10.2017 absolvovali žiaci 3.ročníka základný a žiaci 4.ročníka zdokonaľovací plavecký výcvik v rozsahu 20 vyučovacích hodín. Výcvik prebiehal v krytej plavárni vo Svite v dopoludňajších hodinách od 12.00h do 14.00h. Zúčastnilo sa ho 15 tretiakov  a 10 štvrtákov. Organizačne plavecký výcvik zabezpečovala p. uč. Marta Kubová . Základný plavecký zabezpečovala trénerka T. Drobná. Zdokonaľovací výcvik viedla p. uč. A. Havrančíková a M. Kubová.

                                                                                                                                                                                   Mgr. Marta Kubová

fotogaléria
Výchovný koncert


V piatok 20. 10. 2017 absolvovali žiaci 4. A triedy a žiaci 6. A triedy v rámci hudobnej výchovy výchovný koncert s názvom Originálne ukážky hry na archaické hudobné nástroje.  Nástroje predvádzal Anton Budinský, hudobník a zberateľ ľudových piesní. Žiaci videli a počuli: fujaru, píšťalku, gajdy, Panovu flautu, heligónku, pastiersky bič, krumhornu a iné. Spolu si aj zaspievali známe slovenské piesne. Koncert bol príjemným spestrením a obohatením vyučovacieho procesu.

                                                                                                                                                                          Mgr. Marianna Nahalková

fotogaléria
Mesiac úcty k starším

V piatok 20. 10. 2017 bola usporiadaná slávnosť, kde sa vzdávala úcta šedinám, múdrosti a skúsenostiam.  Básne, piesne a tance v podaní žiakov našej školy boli spestrením slávnosti a vyčarovali úsmev na tvárach hostí.

                                                                                                                                                                          Mgr. Marianna Nahalková

fotogaléria
Rómska paleta


Podtatranské osvetové stredisko v Poprade organizuje každoročne celoslovenskú súťažnú výstavu výtvarných prác rómskych žiakov pod názvom Rómska paleta. Do tejto výtvarnej súťaže s témou: „ kedysi dávno...“ sa zapojila aj žiačka našej školy Vaneska Pačajová. Z 84 prác získala Vaneska vo svojej kategórií  pekný diplom a jej práca je súčasťou vernisáže výstavy v priestoroch POS Poprad. Gratulujeme!

                                                                                                                                                                              Mgr. Katarína Kupčová

fotogaléria
Via Historica


13. 10. 2017 zavítala do našej školy šermiarsko-divadelná skupina Via Historica, vďaka ktorej mali žiaci 2. stupňa možnosť prežiť  na školskom dvore štylizovanú hodinu dejepisu so zameraním na slovenské dejiny. Netradičným, zaujímavým, ale aj vtipným spôsobom ich členovia šermiarsko-divadelnej skupiny Via Historica previedli významnými  obdobiami slovenských dejín - od Slovanov cez turecké nájazdy, stavovské povstania až po osobnosť Ľ. Štúra.  Žiaci mali možnosť vidieť dobové kostýmy, historické zbrane i šermiarske súboje, zážitkovou formou sa dozvedali historické fakty a niektorí boli interaktívne zapojeníaj priamo  do programu.

                                                                                                                                                                                Mgr. Janka Poradová

fotogaléria
Beseda o včelách

V utorok 3.10.2017 zavítali medzi žiakov 2. ročníka včelári - pani Bc. Mária Ďurašová a pán Jozef Brezina, predseda Slovenského zväzu včelárov v Spišskom Bystrom. Druhákom prostredníctvom prezentácie na interaktívnej tabuli priblížili spôsob života včiel, opísali včeliu „rodinu“ a starostlivosť o včely. So sebou priniesli veľa predmetov, ktoré patria k včelárskemu remeslu. Žiaci mohli v úli so sklenenou stenou pozorovať včely, prezreli si včelie produkty - peľ, med, vosk, propolis, vyskúšali si ochranné odevy. Príjemným spestrením besedy bola ochutnávka oblátok s medom.
Podujatie prispelo k  názornému obohateniu učiva prvouky o spoločenstve včiel. Pánovi Brezinovi a pani Bc. Ďurašovej ďakujeme za pútavé rozprávanie a praktické ukážky.

                                                                                                                                                                            Mgr. Jana Bohunčáková

fotogaléria
Cvičenia v prírode pre 1. stupeň

V pondelok  2. októbra 2017 sa uskutočnili pre 1. stupeň Cvičenia v prírode. Triedne učiteľky mali pre žiakov pripravené rôzne športové súťaže, ktoré prebiehali na určených stanovištiach. V nich si mohli žiaci overiť svoju vytrvalosť, obratnosť, silu, rýchlosť a rovnováhu. Za plnenie úloh získavala celá trieda určitý počet bodov.  Najviac bodov získala 2. B trieda, ktorá na konci súťaží bola odmenená malou sladkou odmenou. Počas doobedia nám svietilo slniečko, ktoré spríjemňovalo náš deň.

                                                                                                                                                                            Mgr.  Daniela Matejková

fotogaléria
Týždeň mlieka a mliečnych výrobkov

Pri príležitosti Svetového dňa mlieka na školách ( 27. 9. ) sme aj tento rok na našej škole pripravili aktivitu „Týždeň mlieka a mliečnych výrobkov “, ktorá prebehla v dňoch 25. septembra až 29. septembra 2017. Je to spôsob, ako upozorniť na dôležitosť pitia mlieka v školách a na jeho zdravotné prínosy pre rastúce deti.
Naši vyučujúci aj žiaci pristúpili k tejto problematike naozaj aktívne. Počas celého týždňa sa žiaci snažili nosiť zdravú mliečnu desiatu a robili si o tom štatistiku v rámci jednotlivých tried. Žiaci prvého stupňa mali zastúpenie mliečnej desiaty v priemere na 57,95 %. Na druhom stupni si mliečnu desiatu nosili najviac žiaci 5. A triedy / 52, 3 % /, vo vyšších ročníkoch to bolo podstatne menej.
V stredu bola v školskom rozhlase odvysielaná krátka relácia o význame mlieka pre ľudský organizmus. Mladší žiaci na prvom stupni sledovali interaktívny film Cesta mlieka, riešili kvízové úlohy o mlieku, modelovali a kreslili kravičku, vyrobili odznak s mliečnou tematikou, riešili mliečne matematické úlohy, vyhľadávali v Slovníku slovenského jazyka odvodené slová od slova mlieko, vyrobili plagát, slogan aj reklamu na mlieko a aj v anglickom jazyku si trénovali výslovnosť slov k téme mlieko. Žiaci na druhom stupni rozoberali básne o mlieku a aj sami ich tvorili, písali príbeh o mliečnych produktoch vyrobených v našej obci, rozprávali sa o mliečnych raňajkách a to nielen v slovenskom jazyku, ale aj v nemeckom jazyku a riešili matematické úlohy s mliečnou tematikou. Žiaci, ktorí navštevujú ŠKD, si zasúťažili v súťaži o mlieku „Dobre vedieť“, vyrábali koláž Mliečna cesta a absolvovali aj mliečnu ochutnávku.
Veríme, že aktivity tohto týždňa nadchli našich žiakov, aby v ich každodennom jedálničku nechýbalo mlieko a mliečne výrobky a aby sa aktívne podieľali na svojom zdravom vývine.
                                    
                                                                                                                                                                                  Ing. Viera Knappová

fotogaléria
Európsky deň jazykov - výsledky


Anglický kvíz:
I. kategória:
1. miesto - 4.A
2. miesto - 3.A, 3.B

II. kategória:
1. miesto - 6.B
2. miesto - 5.A, 6.A

III. kategória
1. miesto - 8.B
2. miesto - 8.A
3. miesto - 7.A, 9.A

Nemecký kvíz:
1. miesto - 9.A
2. miesto - 7.A, 8.B
3. miesto - 8.A

                                                                                                                                                                          Katarína  Mittermayerová
26. september - Európsky deň jazykov


Jeho korene siahajú do roku 2001, ktorý bol Európskym rokom jazykov a zapojilo sa doň 45 krajín. Svojimi aktivitami poukázal na jazykovú rozmanitosť v Európe a vyjadril podporu jazykovému vzdelávaniu. Úspech projektu Európsky rok jazykov a záujem národných spoluorganizátorov prispeli k tomu, že Rada Európy sa rozhodla vytvoriť každoročnú tradíciu a vyhlásila 26. september za Európsky deň jazykov. Takisto bolo vytvorené oficiálne logo, slogany a internetová stránka.

Všeobecnými cieľmi Európskeho dňa jazykov sú:
•Upozorniť verejnosť na dôležitosť štúdia jazykov, zvyšovanie mnohojazyčnosti a medzikultúrneho porozumenia.
•Podpora jazykovej a kultúrnej rozmanitosti Európy.
•Podpora celoživotného jazykového vzdelávania v školách i mimo škôl.

Európsky deň jazykov je zameraný na všetkých obyvateľov a jazyky Európy. Ešte v roku 2011 boli oficiálne internetové stránky preložené len do angličtiny a francúzštiny, od  roku 2013 sú už mnohojazyčné, niektoré materiály sú dostupné napríklad aj v esperante. Organizácie a jednotlivci v rámci Európskej únie usporadúvajú rôzne akcie vo všetkých krajinách Európy.
Aj naša škola sa po prvýkrát zapojila do týchto aktivít a vyučujúce cudzích jazykov pripravili pre žiakov I. aj II. stupňa zaujímavé kvízy z anglického i nemeckého jazyka. Veríme, že nové vedomosti, ktoré prostredníctvom kvízov nadobudli, ich budú motivovať k ešte väčšiemu záujmu o cudzie jazyky.
                                                                                                                                                                       Vyučujúce cudzích jazykov
Zbierka Biela pastelka

Dňa 22.9.2017 prebehla na našej škole a v obci dobrovoľná zbierka Biela pastelka. Je to  verejná zbierka, ktorá aj vďaka Vašej pomoci zlepšuje život nevidiacim a slabozrakým Slovenska(ÚNSS). Do zbierky sa dobrovoľným príspevkom zapojili žiaci 1. a 2. stupňa, zbor pedagógov a miestne inštitúcie v obci. Dobrovoľníčkami, ktoré sa zúčastnili na zbierke, boli K. Nahalková z 8.A a P. Sitiariková z 3.B.Ďakujemeza každý príspevok.

                                                                                                                                                                                   Mgr. Marta Kubová

fotogaléria
Slávnostné otvorenie školského roka 2017 / 2018

Po dvojmesačných letných prázdninách opäť otvorila naša škola svoju bránu dňa 4. septembra 2017, kedy sa na školskom dvore zišli žiaci, rodičia a zamestnanci školy pri slávnostnom otvorení školského roka 2017 / 2018. V úvode zaznela štátna hymna a po nej predniesli milé básničky naši mladší žiaci. Nasledoval príhovor riaditeľky školy PhDr. Eleny Mackovej, ktorá privítala žiakov na prahu nového školského roka a zvlášť našich prváčikov, ktorí si zasadnú do školských lavíc po prvýkrát. Pani riaditeľka zároveň predstavila nových členov pedagogického zboru. Prítomných pozdravil aj pán starosta Mgr. Slavomír Kopáč. Pod vedením triednych učiteľov sa žiaci rozišli do svojich tried, kde boli oboznámení so školským poriadkom, právami detí a boli poučení o pravidlách bezpečnosti vo výchovno - vzdelávacom procese. Školský rok bol týmto odštartovaný a žiaci aj vyučujúci mohli začať napĺňať jeho ciele.

                                                                                                                                                                                  Ing. Viera Knappová

fotogaléria